Veiklos kryptys

  • Suburti ir padėti parengti šalies institucijoms progresyvią nacionalinę ateities vandentvarkos strategiją, numatyti strategines gaires, tikslus ir priemones strategijai įgyvendinti;
  • Efektyviai panaudoti šalies ir ES skiriamą finansavimą vandentvarkai, vykdyti naujų finansavimo šaltinių paiešką. Aktyviai dalyvauti, teikiant paraiškas ES struktūrinių fondų paramai gauti;
  • Identifikuoti vandentvarkos sektoriaus problemas, stabdančias pažangą, padėti suinteresuotoms šalims operatyviai ir efektyviai jas spręsti;
  • Operatyviai reaguoti į vandentvarkos sektoriaus aktualijas;
  • Atstovauti asociacijos narių interesams LR valstybinės valdžios institucijose, teikti pasiūlymus, leidžiant, inicijuojant įstatymų, teisės aktų pakeitimus, formuoti valstybės politiką vandentvarkos srityje;
  • Bendradarbiauti (vietiniu ir tarptautiniu lygmeniu) – keistis gerąja praktika domėtis užsienio patirtimi ir geriausius sprendimus diegti šalies vandentvarkoje. Bendradarbiauti su giminingomis asociacijomis ir dalyvauti bendruose projektuose. Palaikyti tarpinstitucinį bendradarbiavimą;
  • Pritraukti naujus darbuotojus, populiarinti vandentvarkininko profesiją, ugdyti ir auginti pamainą; Sudominti jaunus specialistus vandentvarkos sritimi, ieškoti priemonių, kaip juos pritraukti ir išlaikyti įmonėse. Bendradarbiauti su šalies aukštosiomis ir profesinėmis mokyklomis parengiant ateities vandentvarkos specialistus;
  • Nuosekliai didinti vandentvarkos įmonių darbuotojų kompetencijas veiklos efektyvumo, investicijų pritraukimo, naujų valymo technologijų kūrimo ir diegimo srityse;
  • Šviesti visuomenę ir ugdyti jos atsakomybę, skatinant atsakingą vartojimą ir išaugant švarią aplinką;
  • Stiprinti vandentvarkos sektoriaus įvaizdį viešojoje erdvėje: žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose.