Valdymas

Asociacijos vadovas:

Marius Švaikauskas

Marius Švaikauskas

Valdybos pirmininkas:

Konstantinas Pesenka

Asociacijos valdybos nariai:

Saulius Savickas

Egidijus Anulis

Benitas Jonikas

Ramūnas Petras Šulskus

VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Visuotinio narių susirinkimo pareigos ir atsakomybės :
– Keičia Asociacijos įstatus;
– Skiria (renka) ir atšaukia valdybos narius;
– Nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;
– Nustato Asociacijos tikslus ir pagrindinius uždavinius;
– Per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos tvirtina Asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį arba metinę ataskaitą;
– Priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
– Priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
– Priima sprendimą dėl Asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito ir renka auditorių ar audito įmonę;
– Sprendžia ir kitus Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.

ASOCIACIJOS VALDYBA

Valdybą 4 metų laikotarpiui renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas. Valdybą sudaro 5 nariai (įskaitant valdybos pirmininką), kuriais gali būti Asociacijos narių – juridinių asmenų pasiūlyti fiziniai asmenys.