Valdymas

Asociacijos vadovas:

Egidijus Anulis

Valdybos pirmininkas:

Saulius Savickas

Asociacijos valdybos nariai:

Brigita Gudonė

Arvydas Juška 

Benitas Jonikas

Ramūnas Petras Šulskus

VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Visuotinio narių susirinkimo pareigos ir atsakomybės :
– keičia Asociacijos įstatus;
– skiria (renka) ir atšaukia valdybos narius;
– nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;
– nustato Asociacijos tikslus ir pagrindinius uždavinius;
– per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos tvirtina Asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį arba metinę ataskaitą;
– priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
– priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
– priima sprendimą dėl Asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito ir renka auditorių ar audito įmonę;
– sprendžia ir kitus Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.

ASOCIACIJOS VALDYBA

Valdybą 4 metų laikotarpiui renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas. Valdybą sudaro 5 nariai (įskaitant valdybos pirmininką), kuriais gali būti Asociacijos narių – juridinių asmenų pasiūlyti fiziniai asmenys.