TAVO VAROMOJI

JĖGA KEISTI(S)

VANDENS JĖGA –

Lietuvos atsakingos vandentvarkos asociacija

 

Apie mus

Asociacijos SIEKIS – LYDERYSTĖ vandentvarkoje.

Vandentvarkos sektoriuje būtini pokyčiai, aiški kryptis ir strategija nacionaliniu mastu. Tam siekiame suburti ir bendram tikslui sutelkti Lietuvos vandens tiekėjų įmones – lyderes, dirbančias skirtinguose šalies regionuose ir siekiančias pažangos, įgalinti jas veikti, vardan viso sektoriaus gerovės.

Asociacijos MISIJA:
– Generuoti nuolatinius pokyčius vandentvarkoje, sąlygojančius vandentvarkos sektoriaus pertvarkymą ir modernizavimą;
– Skatinti vandentvarkos įmones keistis – sistemiškai, technologiškai, vertybiškai;
– Suteikti vandentvarkos įmonėms efektyvius įrankius pokyčiams įgyvendinti (strateginius, korporatyvinius, konsultacinius, finansinius).
– Būti pilnateise Lietuvos vandentvarkos dalimi, kurti ateities vandentvarką.

Asociacijos VIZIJA: Įgalinta lyderystė – tvari ir atsakinga vandentvarka.

Asociacijos steigėjai:

Calcium+

5-12 mg/dm3

Vestibulum non nisi tincidunt, pulvinar nibh sed, accumsan dui. In purus dolor.

Magnesium

2-5 mg/dm3

Vestibulum non nisi tincidunt, pulvinar nibh sed, accumsan dui. In purus dolor.

Sodium

20-25 mg/dm3

Vestibulum non nisi tincidunt, pulvinar nibh sed, accumsan dui. In purus dolor.

Chlorine

~46 mg/dm3

Vestibulum non nisi tincidunt, pulvinar nibh sed, accumsan dui. In purus dolor.

Sourness

6,8-7,3

Vestibulum non nisi tincidunt, pulvinar nibh sed, accumsan dui. In purus dolor.

Mineralization

90-140 mg/dm3

Vestibulum non nisi tincidunt, pulvinar nibh sed, accumsan dui. In purus dolor.

UAB „Vilniaus vandenys“

UAB „Klaipėdos vanduo“

UAB „Kauno vandenys“

Valdymas

VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Visuotinio narių susirinkimo pareigos ir atsakomybės :
– Keičia Asociacijos įstatus;
– Skiria (renka) ir atšaukia valdybos narius;
– Nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;
– Nustato Asociacijos tikslus ir pagrindinius uždavinius;
– Per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos tvirtina Asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį arba metinę ataskaitą;
– Priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
– Priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
– Priima sprendimą dėl Asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito ir renka auditorių ar audito įmonę;
– Sprendžia ir kitus Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.

ASOCIACIJOS VALDYBA

Valdybą 4 metų laikotarpiui renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas. Valdybą sudaro 5 nariai (įskaitant valdybos pirmininką), kuriais gali būti Asociacijos narių – juridinių asmenų pasiūlyti fiziniai asmenys.

VALDYBOS NARIAI

Calcium+

5-12 mg/dm3

Vestibulum non nisi tincidunt, pulvinar nibh sed, accumsan dui. In purus dolor.

Magnesium

2-5 mg/dm3

Vestibulum non nisi tincidunt, pulvinar nibh sed, accumsan dui. In purus dolor.

Sodium

20-25 mg/dm3

Vestibulum non nisi tincidunt, pulvinar nibh sed, accumsan dui. In purus dolor.

Chlorine

~46 mg/dm3

Vestibulum non nisi tincidunt, pulvinar nibh sed, accumsan dui. In purus dolor.

Sourness

6,8-7,3

Vestibulum non nisi tincidunt, pulvinar nibh sed, accumsan dui. In purus dolor.

Mineralization

90-140 mg/dm3

Vestibulum non nisi tincidunt, pulvinar nibh sed, accumsan dui. In purus dolor.

Asociacijos vadovas

Asociacijos vadovas

Asociacijos vadovas

Asociacijos vadovas

Asociacijos vadovas

Dokumentai

Asociacijos įstatai
Nario mokesčio tvarka

Calcium+

5-12 mg/dm3

Vestibulum non nisi tincidunt, pulvinar nibh sed, accumsan dui. In purus dolor.

Magnesium

2-5 mg/dm3

Vestibulum non nisi tincidunt, pulvinar nibh sed, accumsan dui. In purus dolor.

Sodium

20-25 mg/dm3

Vestibulum non nisi tincidunt, pulvinar nibh sed, accumsan dui. In purus dolor.

Chlorine

~46 mg/dm3

Vestibulum non nisi tincidunt, pulvinar nibh sed, accumsan dui. In purus dolor.

Sourness

6,8-7,3

Vestibulum non nisi tincidunt, pulvinar nibh sed, accumsan dui. In purus dolor.

Mineralization

90-140 mg/dm3

Vestibulum non nisi tincidunt, pulvinar nibh sed, accumsan dui. In purus dolor.

VEIKLOS KRYPTYS

 • Suburti ir padėti parengti šalies institucijoms progresyvią nacionalinę ateities vandentvarkos strategiją, numatyti strategines gaires, tikslus ir priemones strategijai įgyvendinti;
 • Efektyviai panaudoti šalies ir ES skiriamą finansavimą vandentvarkai, vykdyti naujų finansavimo šaltinių paiešką. Aktyviai dalyvauti, teikiant paraiškas ES struktūrinių fondų paramai gauti;
 • Identifikuoti vandentvarkos sektoriaus problemas, stabdančias pažangą, padėti suinteresuotoms šalims operatyviai ir efektyviai jas spręsti;
 • Operatyviai reaguoti į vandentvarkos sektoriaus aktualijas;
 • Atstovauti asociacijos narių interesams LR valstybinės valdžios institucijose, teikti pasiūlymus, leidžiant, inicijuojant įstatymų, teisės aktų pakeitimus, formuoti valstybės politiką vandentvarkos srityje;
 • Bendradarbiauti (vietiniu ir tarptautiniu lygmeniu) – keistis gerąja praktika domėtis užsienio patirtimi ir geriausius sprendimus diegti šalies vandentvarkoje. Bendradarbiauti su giminingomis asociacijomis ir dalyvauti bendruose projektuose. Palaikyti tarpinstitucinį bendradarbiavimą;
 • Pritraukti naujus darbuotojus, populiarinti vandentvarkininko profesiją, ugdyti ir auginti pamainą; Sudominti jaunus specialistus vandentvarkos sritimi, ieškoti priemonių, kaip juos pritraukti ir išlaikyti įmonėse. Bendradarbiauti su šalies aukštosiomis ir profesinėmis mokyklomis parengiant ateities vandentvarkos specialistus;
 • Nuosekliai didinti vandentvarkos įmonių darbuotojų kompetencijas veiklos efektyvumo, investicijų pritraukimo, naujų valymo technologijų kūrimo ir diegimo srityse;
 • Šviesti visuomenę ir ugdyti jos atsakomybę, skatinant atsakingą vartojimą ir išaugant švarią aplinką;
 • Stiprinti vandentvarkos sektoriaus įvaizdį viešojoje erdvėje: žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose.

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Asociacijos tikslai ir uždaviniai :

 1. Rezultatyviai prisidėti prie LR Vyriausybės programos įgyvendinimo (tvari vandentvarka, klimato kaitos pokyčiai, švarus miestas, visuomenės švietimas);
 2. Aktyviai dalyvauti, įgyvendinant vandentvarkos sektoriaus pertvarkos modelį;
 3. Suformuoti ir pateikti narėms aktualius pasiūlymus, keičiant Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą, Atliekų įstatymą, inicijuoti kitų su veikla susijusių įstatymų pakeitimus;
 4. Efektyviai, su didžiausia grąža, panaudoti Aplinkos ministerijos iš ES ir šalies struktūrinių fondų skiriamą finansavimą;
 5. Inicijuoti esminius pokyčius reguliavime: tvarkų, nuostatų pakeitimus, kurios apsunkina vandentvarkos įmonių veiklą, nekuria pridėtinės vertės, bet stabdo progresą;
 6. Įgyvendinant bendrus projektus r prisidėti prie regionams keliamų tikslų įgyvendinimo pilietiškos aplinkosaugos kūrimo, bendruomenės švietimo atsakingo vartojimo, taršos mažinimo ir kt. srityse.

Asociacijos tikslai 2022 – 2023 m.:

ASOCIACIJOS NARIAI

UAB „Vilniaus vandenys“

„Vilniaus vandenys“ yra didžiausia Lietuvoje vandentvarkos įmonė, tiekianti geriamąjį vandenį ir tvarkanti nuotekas daugiau nei 270 000 klientų. Bendrovė turi Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) suteiktą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licenciją ir vykdo veiklą Vilniaus miesto savivaldybės, taip pat Vilniaus, Švenčionių ir Šalčininkų rajonų savivaldybių teritorijose.

„Vilniaus vandenys“ teikia tik požeminį vandenį iš giluminių gręžinių, kurių gylis siekia 40 – 245 metrus. Per parą įmonė patiekia apie 89 000 kub. metrų vandens ir išvalo daugiau nei 107 000 kub. metrų nuotekų.

UAB „Kauno vandenys“

„Kauno vandenys” yra didžiausia vidurio Lietuvos vandentvarkos bendrovė, tiekianti geriamąjį vandenį ir tvarkanti nuotekas daugiau nei beveik 200 tūkstančių klientų Kauno miesto ir rajono savivaldybėse.

2021 m. Bendrovė eksploatavo 1.448,40 km geriamo vandens tinklų, 1.018,41 km buitinių ir 353,57 km lietaus nuotekų tinklų, 4 vandenvietes, 2 vandens gerinimo įrenginius, 13 antro vandens pakėlimo siurblinių su 23 vandens rezervuarais (tarp jų ir 1 vandens bokštu) ir 66 trečio vandens pakėlimo siurblines, 245 nuotekų perpumpavimo siurblines, 4-ias grotas, modernią mechaninio ir biologinio nuotekų valymo valyklą bei 8 miesto fontanus. 2021 m. per parą iš požeminių vandens šaltinių buvo išgauta 67,40 tūkst.m3 vandens, perpumpuota 91,70 tūkst. m3 vandens ir 84,80 tūkst. m3 nuotekų. Bendrovė vartotojams pardavė 18.661,40 tūkst.m3 (2020 m. – 18.061,90) vandens.

UAB „Klaipėdos vanduo“

Akcinė Bendrovė „Klaipėdos vanduo“ (toliau – Bendrovė) yra trečia pagal dydį vandentvarkos įmonė Lietuvoje. Bendrovės pagrindinė veikla – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas Klaipėdos mieste ir Klaipėdos rajone, taip pat paviršinių nuotekų tvarkymas Klaipėdos mieste. Tiek teikiamų paslaugų kainos, tiek ir pati veikla yra reguliuojamos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos. Bendrovė turi šios institucijos suteiktą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licenciją.

2021 m. pabaigoje Klaipėdos mieste ir Klaipėdos rajone bendras eksploatuojamų vandentiekio tinklų ilgis sudarė 1.078,0 km, kuriais tiekiamas geriamasis vanduo vartotojams. 2021 m. pabaigoje Klaipėdos mieste ir Klaipėdos rajone bendras eksploatuojamų nuotekų tinklų, kuriais surenkamos ir į valymo įrenginius perduodamos buitinės nuotekos, ilgis sudarė 934,1 km.

Kuriama vertė asociacijos nariams:

• Galimybė tapti pokyčių vandentvarkos sektoriuje dalimi, keistis ir keisti;
• Galimybė operatyviai spręsti kylančias problemas, sulaukti reikiamos pagalbos;
• Galimybė prisidėti valstybinės politikos vandentvarkos srityje formavimo, teikti pasiūlymus įstatymų/kitų teisinių aktų pakeitimams;
• Galimybė turėti reikiamus įrankius pokyčiams įgyvendinti (strateginius, korporatyvinius, konsultacinius, finansinius);
• Galimybė dalintis žiniomis ir idėjomis su kitais sektoriaus dalyviais, ekspertais;
• Galimybė sulaukti ir disponuoti naujausia informacija apie vandentvarkos sektoriaus aktualijas, veiklą kontroliuojančiomis institucijų svarstomus klausimus klausimų;
• Didesnės galimybės pasinaudoti ES ir šalies struktūrinių fondų skiriamomis lėšomis.

Jei jūs siekiate pokyčių ir lyderystės vandentvarkoje – junkitės.

Prie asociacijos kviečiame prisijungti visas šalies vandentvarkos įmonės, veikiančias regionuose.

KONTAKTAI

ATSAKINGOS VANDENTVARKOS ASOCIACIJA „VANDENS JĖGA“

Juridinio asmens kodas:
Buveinės adresas: Spaudos g. 8-1, LT-05132 Vilnius, Lietuvos Respublika.
Tel.:
El. paštas: info@vandensjega.lt
Interneto svetainė: www.vandensjega.lt